Regulamin

REGULAMIN


§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:
BLUE INVEST Anna Stotko
Opole, ul. Przyjemna 5
45-920 Opole
NIP: 9910378421, REGON: 161058960,

2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku
miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy
oraz miejscowość.


3. Adres reklamacyjny:

info@open-me.eu

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich
kosztów.

5. Dane kontaktowe:

BLUE INVEST Anna Stotko
Opole, ul. Przyjemna 5
45-920 Opole

e-mail: info@open-me.eu

telefon: 781297408

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 

7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub
etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności
wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w
cenniku dostaw znajdującym pod adresem


9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami
prawa.


10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 

11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do
czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.


12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.


13. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.


15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów
Kupującego.


16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.


17. Miejsce wydania rzeczy – Opole, Przyjemna 5


18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru
osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.


19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem opolemanufaktura.pl/platnosc


21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia
23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.


22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych
osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje
się pod adresem: opole-manufaktura.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która
podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
(cena/jednostka).


25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.


26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.


27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.


28. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia
23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php


29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.


31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem opole-manufaktura.com za pośrednictwem,
którego Kupujący może złożyć zamówienie.


32. Sprzedający:

BLUE INVEST Anna Stotko
Opole, ul. Przyjemna 5
45-920 Opole

NIP:9910378421, REGON:161058960,
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=270244dd-1a0f-4578-9d9e-

6d379f6e6805

KONTO BANKOWE:97 1050 1504 1000 0092 3976 7859

 

33. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
potocznie określany Internetem.


34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.


35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w
rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.


36. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu
umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo
przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
umowy.


38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


39. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania
rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. (wykreślono)  

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od
wad.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto
(zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w
cenniku dostaw.


5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w
dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.


6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy
w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:


a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury
pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,
wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania
regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;


b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania
rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.


7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w sklepie.


8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy
jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.


9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w
następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja
9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA
i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm
trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,
FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu
uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Open-me należy je wszystkie wyłączyć́.


10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do
uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez
Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym
dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji
danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


12. Kupujący zobowiązany jest do:


a.a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
a.b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
niezamówionej informacji handlowej (spam),
a.d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
a.e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
a.f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z
których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty”.

 

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.


4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30
dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej
winy i poinformował o tym Sprzedającego.


5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o
czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.


6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu
umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części
wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia
lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).


8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.


9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży
wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w
zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt
6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.


2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a
do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem
www.open-me.eu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.


4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i
inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
jego upływem.


7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.


8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument
wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33
Prawa konsumenckiego.


11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.


12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy:


a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).


3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.


4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:


a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.


5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:


a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.


8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
nadmiernych kosztów.


10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad
lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie
niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych
czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się
znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do
odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.


13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na
wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu
cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego)
ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w
kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.


15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem
tego terminu.


18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również
do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,
przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody
zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.


20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o
istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa
osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się
prawomocne.


21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie
wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów
odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim
zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu
kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach
ogólnych.


22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także
prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.


2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie
zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.


3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki
jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.


4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a
zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.


5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:


a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy


6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem
zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera
polityka prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie
może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek
części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne
podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
regulaminu.


2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane
będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(open-me.eu/regulamin) . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu
zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze
postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu
przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument
może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub
pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze
UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu
konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Opole, 25 maja 2018 roku)

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Website anzeigen
Sklep internetowy Shoper.pl